CE

EU:n huvivenedirektiivi pitää sisällään kaikki Euroopan maiden huviveneiden turvallisuusominaisuuksia koskevat lait, asetukset ja säädökset

Valmistaja on käynnistänyt prosessin tyyppihyväksynnän saamiseksi veneelle. Vene on suunniteltu kategoriaan C. Vene on kuitenkin toteutettavissa uusien suunnitelmien pohjalta täyttämään kategorian B vaatimukset.

EU:n huvivenedirektiivi (94/25/EY) tuli voimaan 16.6.1996. Uudistettu huvivenedirektiivi (2003/44/EY) astui voimaan 1.1.2005. Tähän uudistettuun direktiiviin sisällytettiin mm. melu- ja pakokaasupäästövaatimukset sekä vesiskootterit.

Huvivenedirektiivi kuuluu Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen. Valvonnan suorittaa Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi). Direktiivi asettaa vaatimuksia veneiden ja vesiskoottereiden rakenteelliselle turvallisuudelle sekä ympäristönäkökohtiin, joiden avulla vähennetään melu- ja päästöhaittoja. Näiden vaatimusten varmistaminen on veneen valmistajan vastuulla.

Osoituksena siitä, että vene täyttää direktiivin vaatimukset, on veneeseen valmistajan kilven yhteyteen kiinnitetty CE-merkki. Tällä merkinnällä ja Vaatimustenmukaisuuden vakuutuksella veneen valmistaja vakuuttaa, että kyseinen tuote täyttää direktiivin vaatimukset. Veneen käytön aikaisista velvoitteista ja irtaimista turvallisuusvarusteista huolehtii veneen omistaja. Veneen käyttö- ja ylläpitotoimissa hänellä on apunaan veneen mukana toimitettu omistajan käsikirja.

Huvivenedirektiivin vaatimukset koskevat niin veneen rakenteellista turvallisuutta – mm. lujuutta, vakavuutta ja kelluvuutta - kuin päästöjä ja palontorjuntaakin.  Se miten vene toimii ja kuinka sitä tulee käyttää, selviää omistajan käsikirjasta, jollainen on veneessä pakollinen.

 

 

Veneen rungon rakennesuunnittelusta ja lujuuslaskelmien laatimisesta vastaa

SALOKOSKI NAVAL ARCHITECTURE CONSULTING Helsingistä.