TELAKOINTIEHDOT 2017

Telakointiehdot 2017

Paraisten Venekeskus PVK Oy:n (myöh. Venekeskus) telakointiehtoja sovelletaan kaikissa asiakkaiden (myöh. Asiakas) välisissä sopimuksissa, jotka koskevat väliaikaisia- tai talvikauden kestäviä telakointeja.

 

 1. Asiakas vastaa, että hänen veneensä on vakuutettu, joka kattaa telakointivauriot, tulipalon aiheuttamat vahingot.
 2. Mikäli Asiakas ei ole kesäajan venepaikka-asiakas, tällä on oikeus tuoda vene Venekeskuksen alueelle tilapäiseen laituripaikkaan 7 päivää ennen sovittua veneen nostoajankohtaa. Veneen poisvienti tulee tapahtua kolmen vuorokauden sisällä, Venekeskuksen tilapäiseltä laituripaikalta, vesillelaskuajankohdasta. Tilapäinen venepaikkavuokra sisältyy telakointihintaan.
 3. Veneen nosto tapahtuu normaalisti Asiakkaan läsnä ollessa ja tämän myötävaikutuksella. Asiakas osallistuu noston toimenpiteisiin omalla vastuullaan. Mikäli Venekeskus siirtää asiakkaan veneen laituripaikalta telakointipaikalle, siirto tapahtuu asiakkaan vastuulla. Erikseen osapuolet voivat myös sopia, että Asiakkaan läsnäolo ei ole vaadittua, jolloin veneen siirto nostopaikalle tulee sopia erikseen.  Veneen lokianturi tulee olla selvästi merkittynä nostohetkellä.
 4. Venekeskuksen telakointivelvoitteisiin kuuluu veneen nosto vedestä, siirto telakointipukkiin, veneen siirto Asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana telakointipukista vesillelaskuun. Muut toimenpiteet, kuten mm. vedenpoisto, ulko- tai sisävaipan pesu eivät kuulu vakiosopimuksen piiriin, vaan tulee olla erikseen kirjattuna.
 5. Asiakkaalla on oikeus käyttää tilapäiseen tarpeeseen Venekeskuksen sähkövoimaa, joka rajoittuu työkalujen käyttöön. Akkujen varaamisen ja muuhun pitkäkestoiseen varataan sähkö erikseen Venekeskukselta. Veneessä ei saa pitää sähköä kytkettynä asiakkaan poissa ollessa telakointialueelta, ilman erillistä sopimusta (tulipalovaara).
 6. Venekeskuksen vastuu ei ulotu virheisiin, jotka johtuvat Asiakkaan antamista ohjeista, aineista, tai tämän määräämästä konstruktiosta.
 7. Venekeskuksen julkaisemat turvallisuus- ja ympäristöohjeet ovat ehdottomat, joita jokaisen Asiakkaan on noudatettava.
 8. Talvitelakointi tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
 9.  Telakka vastaa henkilökuntansa työssään veneelle huolimattomuudellaan tai tuottamuksellisuudellaan mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta, mutta ei sen sijaan muista, kuten esim. tapaturman, luonnon voimien tai sivullisten henkilöiden veneelle, veneeseen jätetylle irtaimistolle tai veneenomistajan muulle telakan maa- tai vesialueella olevalle omaisuudelle aiheuttamista vaurioista tai tähän omaisuuteen kohdistuneesta varkaudesta, veneen ravistumisesta tai muista syistä johtuneesta vuodosta aiheutuneesta vahingosta, ei myöskään vahingosta jonka venekohtainen venevakuutus korvaisi. Venekeskuksella on voimassa oleva vastuuvakuutus LähiTapiola vahinkovakuutusyhtiössä.
 10. Veneiden vesillelaskun jälkeen Asiakkaalla on 10 päivää aikaa siirtää henkilökohtaiset telakointivälineet omaan varastoonsa. Tämän jälkeen Venekeskuksella on oikeus siirtää välineet itse pois ja veloittaa siitä Asiakasta. Venekeskus ei vastaa telakointivälineistä, jotka on jätetty sopimattomaan paikkaan, tai ilman merkintää niiden omistajista.
 11. Mikäli Asiakkaan vene on telakoituna vielä 30. kesäkuuta ajankohtana, veloitetaan perityn telakointimaksun korotus, joka on 25 % solmitun talvitelakointisopimuksen arvosta.
 12. Venekeskus ei korvaa asiakkaalle sellaista vahinkoa, jonka Asiakkaan oma vakuutus korvaa tapahtuneen vahingon johdosta.
 13. Asiakkaalla on oikeus käyttää Venekeskuksen mastonosturia Venekeskuksen toimesta tapahtuvaan telakointiin, mikäli Asiakkaalla on ollut sopimus maston säilytyksestä ja tämä on saanut asianmukaisen perehdytyksen sen käyttöön. Mikäli vene telakoidaan takila pystyssä, asiakas vastaa siitä, että purjeet poistetaan viimeistään välittömästi noston jälkeen, jotta tarpeeton tuulipinta ja vahinkoriski poistuu.
 14. Talvitelakointi edellyttää osapuolten välistä telakointisopimusta, joka voi olla kirjallisen tarjouksen erillinen vahvistus sen hyväksymisestä, jolloin sopimuskohtaisia erityisehtoja määrittää lisäksi kulloinkin voimassa olevat Telakointiehdot. Talvitelakointi erääntyy maksettavaksi 7 p. Asiakkaalle lähetetystä laskusta, telakointisopimuksen mukaisin perustein.
 15. Viivästyneistä maksusuorituksista peritään lain sallima viivästyskorko. Maksuhuomautuksista Venekeskus on oikeutettu perimään 10 euron huomautusmaksun.
 16. Venekeskuksen verkkopalvelu osoitteessa www.venekeskus.fi antaa Asiakkaalle lisäinformaatiota, koskien aikatauluja, hinnastoja, sekä muita turvallisuus- ja ympäristöohjeita.  
 17. Telakointikausi on määritelmänä ajanjakso 1.9. – 1.6.
 18. Nämä Telakointiehdot ovat Telakointiohjeita määrittäviä.